FURNIZARE ECHIPAMENTE HARDWARE – COMPUTER PORTABIL – CPV 30213100-6 , IMPRIMANTĂ LASER COD CPV 30232110-8, FLIPCHART – 31997621 – 9

Antet CANPER

Invitaţie de participare canper [01.04.2011]

Invitaţie de participare canper [01.04.2011]

Documentatie atribuire echipamente Hardware [01.04.2011]

Documentatie atribuire echipamente Hardware [01.04.2011]

Proces verbal de atribuire [06.04.2011]

Proces verbal de atribuire [06.04.2011]

Scrisoare asupra procedurii de selectie [06.04.2011]

Scrisoare asupra procedurii de selectie [06.04.2011]

 

Nr. 24/01.04.2011

APROB,
COORDONATOR PROIECT CRONO
SABIN PAPUSOIU

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:
FURNIZARE PRODUSE HARDWARE
COMPUTER PORTABIL – CPV 30213100-6 , IMPRIMANTĂ LASER COD CPV 30232110-8, FLIPCHART – 31997621 – 9

„Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”

CONSULTANT JURIDIC,
Zuleanu Lucian

ACHIZITOR:
ASOCIATIA CRONO- CENTRUL DE RESURSE
PENTRU ORGANIZATIILE NON PROFIT DIN OLTENIA

 

CUPRINS

OPIS DOCUMENTE

CAPITOLUL I Fisa de date a achiziţiei.

CAPITOLUL II Caietul de sarcini.

CAPITOLUL III Formulare.

CAPITOLUL IV Contract de furnizare echipamente hardware.

 

 

OPIS DOCUMENTE

- documente ce trebuie incluse în documentaţia ofertantului -

 

Nr. crt. Denumire document
1 Împuternicire (Formular 1)
2 Act de identitate al împuternicitului (în copie)
3 Certificat de înregistrare a firmei la Registrul comerţului ( în copie)
4 Declaraţie privind eligibilitatea (Formular 2)
5 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006 (Formular 3)
6 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formular 4)
7 Propunerea tehnică
8 Propunerea financiară (Formular 5)

Toate documentele prevăzute vor fi depuse într-un singur plic.

 

 

CAPITOLUL I

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. 1. BENEFICIAR

 

Denumire: Asociatia crono- centrul de resurse pentru organizatiile non profit din oltenia

Adresa: Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 162, Mun. Craiova, jud. Dolj

Punct de lucru: str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj

Localitate: Craiova Cod poştal: Ţara: ROMÂNIA

Persoana de contact:

Sabin Papusoiu

Telefon: 0722/ 249534
E-mail: sabinpapusoiu@yahoo.com Fax: 0040-351-814400

Adresa /ele de internet (dacă este cazul): : sabinpapusoiu@yahoo.com

Punctul de lucru al beneficiarului: str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj

 

I. 2. Principala activitate sau activităţi ale beneficiarului

 

ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

agenţii naţionale

autorităţi locale

alte institutii guvernate de legea publică

instituţie europeană/organizaţie internaţională

altele: persoana juridica de drept privat făra scop patrimonial

servicii publice centrale

apărare

ordine publică/siguranţă naţională

mediu

economico-financiare

sănătate

construcţii şi amenajarea teritoriului

protecţie socială

cultură, religie şi actv. recreative

educaţie

activităţi relevante

energie

apă

poştă

transport

altele: Centru de resurse pentru entitatile non-profit din Oltenia

 

Beneficiarul achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

DA □ NU■

 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

la adresa de e-mail mai sus menţionată

altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Clarificări:

 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data: 04.04.2011

Ora limită: ora 14.00

Adresa: sabinpapusoiu@yahoo.com sau în plic la Punctul de lucru al organizaţiei

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 05.04.2011, ora: 14.00

Solicitarea clarificărilor de către ofertant se va face prin email, beneficiarul având obligaţia de a răspunde tot prin email, transmiţând răspunsul tuturor ofertanţilor care au obţinut documentaţia de atribuire.

 

I. 3. Căi de atac

 

1. Soluţionarea contestaţiilor

În temeiul art. 21 din Constituţia României, ofertantul poate opta pentru una din următoarele jurisdicţii:

Jurisdicţia specială administrativă, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 – competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine achizitorului prin intermediul compartimentului juridic
Contestaţiile se vor depune la sediul achizitorului
Adresa punctului de lucru: str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, cam. 2, Mun. Craiova, jud. Dolj
Localitatea: Craiova
Telefon: 0722/ 249534
Fax: 0040-351-814400
2. Jurisdicţia specială prevăzută de art. OUG nr. 34/2006 – competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.3104641
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.3104642
3. Denumirea instanţei competente: Tribunalul Dolj
Adresa: Strada Brestei Nr. 12 Cod poştal: Ţara: Romania
Localitatea: Craiova Telefon: Tel.: 0251-418.612
E-mail: Fax: 0251-419.851

I. 4. Sursa de finanţare

 

I.c. Sursa de finanţare :

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

Proiect/program finanţat din fonduri comunitare

DA ■ NU

Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 .„Promovarea masurilor active de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

Titlul proiectului: Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, ID Proiect: POSDRU/102/5.1/G/78762

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

II. 1. Descriere

 

Ii.1.1. Denumire Contract: FURNIZARE PRODUSE HARDWARE

 

II. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare.

 

(a) Lucrări □ (b) Produse (c) Servicii

Execuţie □

Proiectare şi execuţie □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de beneficiar □

Cumpărare

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare în rate □

 

Categoria serviciului

2A

2B □

 

Principala locaţie a lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalul loc de livrare

La Sediul Asociaţiei CRONO – Centrul de resurse pentru Organizatiile Non – profit din Oltenia, la sediul proiectului (punctul de lucru al acestei asociaţii) şi/ sau locaţiile subordonate, precum şi în orice altă locaţie pusă la dispoziţie de către achizitor. 6 Computer portabile, 4 Imprimante laser, un flipchart

CPV 30213100-6,

CPV 30232110-8,

CPV 31997621 – 9.

II. 1.3. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ■

Încheierea unui acord cadru:

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: Conform grafic de livrări (Anexa II S.T. din Caietul de sarcini).

II. 1.5. Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul):

Nu este cazul

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □

Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat

 

Acordul cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru:

Durata în ani □□ sau luni(de la semnarea contractului)

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru

DA □ NU

II. 1.6. Divizare pe loturi DA □ NU

II. 1.7. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU

 

II. 2. Cantitatea sau scopul contractului

 

II. 1. Beneficiarul trebuie să furnizeze produse hardware, toate aceste fiind necesare pentru implementarea proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, ID Proiect: POSDRU/102/5.1/G/78762

Detaliile privind echipamentele hardware sunt precizate în Caietul de sarcini.

II. 2.2. Opţiuni (dacă există) DA NU

 

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

 

III. 1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz)

Livrarea/furnizarea produselor hardware se va face la Sediul Asociatiei CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non – profit din Oltenia, la sediul proiectului (punctul de lucru al acestei asociaţii) şi/ sau locaţiile subordonate, precum şi in orice altă locaţie pusă la dispoziţie de către contractant.

Clauzele referitoare la, termenele de livrare, perioada contractului, modalitate de plata, termen de plata sunt prevăzute în contractul de furnizare bunuri anexat la prezenta documentaţie de atribuire la punctele 5. „Preţul contractului”, punctul 6. „Durata contractului”, punctul 12. „Recepţie şi verificări”, precum şi la punctul 13. „Începere, finalizare, întârzieri, sistare”

 

III. 1.1. Contract rezervat

(dacă DA scurtă descriere )

III. 1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

 

DA □ NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA □ NU

 

IV. PROCEDURA

 

IV.1) Procedura selectata

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerata □

Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □

Negociere fără anunţ de participare □

Achiziţie directă x

Procedura competitiva

 

IV. 2. Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU

 

IV. 3. Legislaţia aplicată

 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărâre a Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Hotărâre a Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002,pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărâre a Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile

 

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

 

V.1) Situaţia personala a candidatului /ofertantului

Declaraţie privind eligibilitatea  

 

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:  

Declaraţie pe propria răspundere completata in conformitate cu FORMULAR 2 din capitolul de Formulare – original.

Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, conform FORMULAR 3 din capitolul de Formulare – original.

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaraţie privind calitatea de participant la procedura  

Solicitat ■ Nesolicitat □

Declaraţie privind calitatea de participant la procedura conform FORMULAR 4 din capitolul de Formulare – original. 

Certificat de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului (în copie)

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI. 1. Limba de redactare a ofertei Limba de redactare a ofertei este limba română. 

De asemenea, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant şi beneficiar trebuie să fie în limba română.

VI. 2. Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data depunerii ofertelor. În situaţii excepţionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertanţilor de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor fi făcute în scris şi transmise prin email. Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un ofertant care accepta cererea de extindere a valabilităţii ofertei nu-şi poate modifica oferta.
VI. 3. Garanţie de participare 

Solicitat Nesolicitat ■

 

VI. 4. Modul de prezentare a propunerii tehnice (vezi caietul de sarcini din cuprinsul documentaţiei de atribuire) Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcţie de solicitările din caietul de sarcini. Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înţeleg să ofere numai echipamente hardware care să îndeplinească condiţiile tehnice minime specificate în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini.

VI. 5. Modul de prezentare a propunerii financiare Propunerea financiara se întocmeşte conform FORMULAR 6 din capitolul de Formulare – original.  

În vederea completării acestui formular, ofertantul trebuie sa ţină cont de faptul că în tariful ofertat trebuie să includă toate costurile aferente furnizării echipamentelor hardware, costurile aferente transportului echipamentelor la sediul sau locaţiile de desfăşurare a proiectului (combustibil şi alte cheltuieli aferente transportului), alte costuri ce pot fi impuse ofertantului, precum şi profitul acestuia.

Preţul ofertat se va exprima in LEI. Preţul ofertat va fi preţul total pentru echipamentele hardware.

Preţul ofertat nu va include TVA.

Nu sunt acceptate oferte alternative.

VI. 6. Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depun ofertele însoţite de documentele de calificare este: Punctul de lucru din str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj. 

Oferta se va prezenta într-un plic marcat cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTEA DATEI DE 06.04.2011, ora 1600

Documentele se vor introduce intr-un plic ce va conţine:

 1. Documente de calificare:

Declaraţie privind eligibilitatea

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură.

Certificat de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului.

 1. Propunere tehnică (conform Caietului de sarcini)
 2. Propunere financiară (FORMULAR 6 din capitolul de Formulare)

Plicul va conţine un opis al documentelor din interior.

Plicul nu se va marca sau însemna cu elemente care ar conduce la identificarea ofertantului.

VI. 7. Data limita de depunere a ofertelor Data limită până la care se depun ofertele este 06.04.2011, ora 1200.
VI. 8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată beneficiarului până la data şi ora deschiderii ofertelor. 

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta beneficiarului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Beneficiarul nu este răspunzător în legătură cu imposibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către beneficiarul până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile pct. VI.6) de mai sus, cu amendamentul că pe plic se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia “MODIFICĂRI”.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau oferta depusă după data şi ora limită precizate mai sus este considerată întârziată şi se arhivează nedeschisă la dosarul de achiziţie.

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

VI. 9. Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 06.04.2011, ora 1600 la Punctul de lucru din str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj 

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor:

Nu este nevoie ca ofertanţii să participe la deschiderea ofertelor.

VI. 10. Data limita de evaluare a ofertei Data limită de evaluare a ofertelor este 06.04.2011 ora 2000 .

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scazut x
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

 

VIII. Atribuirea contractului / ÎNCHEIEREA Acordului-cadru

VIII. 1 Ajustarea preţului contractului  

DA □ NU

Nu se accepta ajustarea pretului contractului.
VIII. 2. Garanţia de bună execuţie a contractului  

DA □ NU

 

 

CAPITOLUL II

CAIET DE SARCINI

 

ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE HARWARE

 

OBIECTUL ACHIZIŢIEI:

 

Achiziţia publică – furnizare echipamente hardware destinate implementării proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, Contract: POSDRU/102/5.1/G/78762

 

Contractul POSDRU/102/5.1/G/78762 priveşte finanţarea europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioriară 5 „Promovarea masurilor active de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocuparea proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”.

 

GLOSAR DE ABREVIERI

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificaţii Tehnice = ST

 

SPECIFICAŢII TEHNICE pentru ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE HARDWARE – Anexa I

 

Lista de echipamente hardware

Nr.crt. Articol U.M. Cantitate
Portabile (laptop) buc. 6
Imprimanta laser A4 buc. 4
Flipchart buc. 1

 

Portabile(laptop)

SPECIFICAŢIILE TEHNICE MINIME:

Procesor 2.00 GHz, 512 kb cache
Ecran 15.4″ LED LCD (1024×600)
Reţea 802.11b/g/n
Memorie 2048 Mb, DDR2/667
Frecvenţă memorie 667 Mhz
HDD 250 Gb SATA
baterie 6-cell Li-ion battery
Porturi 2-in-1 card reader, 2 x USB
Web Cam 0,3 Mp
Software licenţiat şi preinstalat - sistem de operare
Termen de garantie 24 luni

 

Flipchart

SPECIFICAŢIILE TEHNICE

Flipchart Flipchart mobil. suprafata alba. magnetica dimensiuni suprafata de scriere: 680×1040 mm inaltime: max.1860 mm sitem metalic de prindere pentru hartie cu distanta dintre gauri reglabila intre 250-500 mm permite folosirea markerelor speciale si a magnetilor 

 

 

Imprimanta laser

SPECIFICAŢIILE TEHNICE MINIME

Specificatii generale
Tehnologie Laser negru,
viteza max. alb/negru 16 ppm A4
formate originale A5-A4
prima pagina, negru < 30 sec.
timp incalzire < 90 sec.
rezerva de hartie (standard) tray 1: 150 pag
Volum recomandat 5000-10000 copii/ luna
Functie imprimanta
rezolutie maxima 600 x 600 dpi
margini imprimare top & bottom: 4 mm, left & right: 3 mm
emulare standard PostScript3; PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)
font-uri PCL: 80 fonts + 1 bitmap; PS3: 136 fonts
interfata standard USB 2.0
Accesorii 1x cablu de alimentare energie electrică de tip românesc, 1x cablu de date USB lungime. 

- documentaţie în format electronic pe mediul optic (CD)

- drivere şi software pe mediul optic (CD)

Termen de garantie 24 luni

 

Obiectul achiziţiei:

- Achiziţie echipamente hardware în cadrul proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER, număr de identificare POSDRU/102/5.1/G/78762 având ca sursă de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocuparedin cadrul proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”.

 

Pretul estimativ al echipamentelor este de 29.100 lei.

 

Grafic de livrare

- stabilite de achizitor după următorul grafic:

Anexa II

NR. CRT. ARTICOL APRILIE IULIE
1. Portabile (laptop) 2 buc 4 buc
2. Mutifunctionala laser A4 4 buc
3. Flipchart 1 buc.

 

Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament:

Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea nerambursabilă şi care a semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar sau partenerii acesteia implicati in proiect. Beneficiarul este responsabil pentru punerea la dispoziţia furnizorului a comenzilor ferme conform graficului de livrare.

Furnizorul” este persoana juridică autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, să desfăşoare activitatea de furnizare produse – echipamente hardware, în conformitate cu reglementările prevăzute de legislaţie în domeniul respectiv. Furnizorul este responsabil pentru respectarea cerinţelor privind calitatea echipamentelor livrate conform clauzelor contractuale acceptate şi asumate de către părţi.

Furnizorul nu are dreptul, fără acordul scris al Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non Profit din Regiunea Oltenia:

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

Încălcarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage după caz, conform prevederilor legale în vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a persoanei fizice/juridice vinovate.

La încheierea duratei de valabilitate a contractului se va încheia un proces verbal de recepţie finală, ce va avea ca anexe toate procesele verbale de furnizarea a produselor solicitate conform comenzilor.

Echipamentele hardware ale proiectului vor fi puse la dispoziţia beneficiarului de către furnizor la adresa punctului de lucru al achizitorului situat str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, cam. 2, Mun. Craiova, jud. Dolj sau la orice altă locaţie de desfăşurare a proiectului în baza unui proces-verbal de predare-primire, cu enumerarea acestora.

 

Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentelui îl constituie furnizarea de echipamente hardware destinate implementării proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”.

Motivul angajamentului

Furnizorul trebuie să asigure livrarea echipamentelor hardware necesare implementării proiectului strategic POSDRU/102/5.1/G/78762 - Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”.

Scopul activităţii

Furnizorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu aceste ST mai sus menţionate şi cu respectarea termenelor de livrare a produselor.

 

 

CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scazut x
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

 

Capitolul III

 

FORMULARE

Formular 1 – ÎMPUTERNICIRE

Formular 2 – DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Formular 3 – DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE

PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006

Formular 4 – DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT

LA PROCEDURĂ

Formular 5 – FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE

Formular 6 – PROPUNERE FINANCIARĂ

FORMULAR 1

 

OPERATOR ECONOMIC

______________________________

______________________________

 

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa…………………………………………………………, cu sediul în ………………………………….. înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. …………………….., CUI ……………………………, atribut fiscal ….., reprezentantă legal prin …………………………………………………………………….., în calitate de ………………………………………, împuternicim prin prezenta pe …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………., cu domiciliul în ………………………………… ………………………………………………………………………………., act de identitate ….. seria ……. nr. …………………………………., eliberat de ……………………………… la data de ………………………….., CNP ……………………………………, având funcţia de …………………………………………………, să ne reprezinte în vederea ofertării în cadrul procedurii de achiziţie organizată de Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non – profit din Regiunea Oltenia, în calitate de achizitor, în scopul atribuirii contractului de ……………………………………. (se nominalizează titlul conform documentaţiei).

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
 2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;
 3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii;
 4. să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

 

Împuternicirea este însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.

 

 

Data completării, Operator economic,

………………………………………… …………………………………………

Reprezentant legal,

…………………………………………

L.S.

FORMULAR 2

 

OPERATOR ECONOMIC

______________________________

______________________________

 

 

DECLARAŢIE

PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

 

Subsemnatul ………………………………………………………………….., reprezentant împuternicit al ……………………………………………………………………………………… (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………… (se precizează perioada de valabilitate a ofertei).

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

 

Data completării …………………. Operator economic,

………………………………

(semnătura autorizata)

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

______________________________

______________________________

 

 

DECLARAŢIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006

 

Subsemnatul ………………………………………………………………….., reprezentant împuternicit al ……………………………………………………………………………………… (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizata de Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiilor Non Profit din Regiunea Oltenia, pentru achiziţia de „ECHIPAMENTE HARDWARE”, declar pe proprie răspundere că:

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu facem obiectul procedurilor legale prevăzute la lit. a);

c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care societatea este stabilită;

d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;

e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

Data completării …………………. Operator economic,

………………………………

(semnătura autorizata)

 

FORMULAR 4

 

OPERATOR ECONOMIC

______________________________

______________________________

 

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

 

1. Subsemnatul ………………………………………………………………….., reprezentant împuternicit al ……………………………………………………………………………………… (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizata de Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă pentru achiziţia de „ECHIPAMENTE HARDWARE”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului Penal, că la procedura menţionată participăm şi depunem oferta în nume propriu.

2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

3. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non Profit din Regiunea Oltenia, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

 

Data completării …………………. Operator economic,

………………………………

(semnătura autorizata)

 

 

FORMULAR 5

 

OPERATOR ECONOMIC

______________________________

______________________________

 

FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE

 

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4.Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Obiectul de activitate, pe domenii: …………………………………………………………………..

6. Principala piaţa a afacerilor:

7. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani:

 

 

Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei)

1.

2008

 

2.

2009

 

 

 

Data completării …………………. Operator economic,

………………………………

(semnătura autorizata)

FORMULAR 6

PROPUNERE FINANCIARĂ

 

OPERATOR ECONOMIC

______________________________

______________________________

 

 

Către: Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non – profit din Regiunea Oltenia

Punct de lucru: str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………………………, în calitate de ofertant, ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire ataşată să prestăm serviciile solicitate de Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non – profit din Regiunea Oltenia Craiova pentru preţul total de ……………………. (suma în litere şi cifre) lei, la care se adaugă TVA în valoare de ……………………. (suma în litere şi cifre) lei.

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile contractuale.

 

3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 de zile, respectiv până la data de _______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

 

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

 

7. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa ………….. …………………………………………… (se completează cu adresa ofertantului pentru comunicare).

 

 

Data completării: …………………………………………………………………………..

Nume, prenume: …………………………………………………………………………..

Semnătura: …………………………………………………………………………..

în calitate de ……………………………………………………….

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

…………………………………………………………………….. (denumire ofertant)

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. ______________ data ______________

 

 

1. Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

 

Asociaţia C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizatiilor Non Profit din Regiunea Oltenia (abreviat „CRONO”), str. Vasile Alecsandri, nr. 126, Mun. Craiova, jud. Dolj – Punct de lucru: str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj, telefon 0743070270, cod fiscal 16496319, reprezentata prin Domnul Nicolae Cuţă – Director executiv CRONO, în calitate de ACHIZITOR in cadrul proiectului Dezvoltarea si implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei retele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, ID Proiect: POSDRU/102/5.1/G/78762, pe de o parte

 

şi

……………………………………………………………………………… (denumire operator economic) cu sediu social situat în …….……………………………………………………………………………………………… telefon/fax ……………………………….. înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul …………………… sub …………………………………….., cod unic de înregistrare…………………………….., atribut fiscal ……. cont deschis la banca ………………………………………………………………………………. având cod IBAN ………………………………………………………………………………………………. reprezentată legal prin …………………………………………………………………. (denumirea conducătorului) în calitate de ………………………………………, în calitate de Furnizor, pe de alta parte.

 

2. Definiţii

2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

2. Definiţii

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

    1. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

    2. achizitor şi furnizor – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

    3. beneficiar - destinatarul final al bunurilor furnizate conform contractului şi singura persoana îndreptăţită să exercite dreptul de proprietate şi/sau orice alt drept asupra bunurilor furnizate ce fac obiectul contractului, după acceptarea lor ,condiţiilor contractuale.

    4. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

    5. produse – echipamente hardware şi orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga prin contract sa le furnizeze achizitorului;

    6. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.

    7. destinaţie finală – locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

    8. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC):. este la sediul Asociatiei C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizatiilor Non Profit din Regiunea Oltenia sau orice altă locaţie de desfăşurare a proiectului din Craiova, unde furnizorul are obligaţia de a livra produsele

    9. forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

    10. zi - zi calendaristică; an – 365 de zile.

 

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica in mod diferit.

 

A. Clauze obligatorii

 

4. Obiectul contractului .

4.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele solicitate şi să execute montarea echipamentelor hardware. Bunurile trebuie sa fie in deplina concordanta cu specificaţiile din caietul de sarcini/specificaţiile tehnice stabilite în documentaţia de atribuire şi a altor instrucţiuni precum şi cu oferta tehnica şi financiară prezentată la procedura de achiziţie din data de ………….

4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit care include transport, livrare, taxe vamale(daca e cazul), documente, montare, si orice alte costuri administrative, necesare pentru îndeplinirea contractului de furnizare.

 

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de ____ lei, la care se adăugă TVA in valoare de ______ lei.

 

6. Durata contractului

6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele hardware destinate implementarii proiectului, la termenele solicitate prin Caietul de Sarcini (Anexa I – Specificaţii tehnice).

6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte la data recepţiei finale a produselor.

 

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe la data semnării sale de către ambele părţi.

 

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

- comenzile aferente furnizării de echipamente informatice conform specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini – Anexa I şi Anexa II – Grafic de livrare );

- procese-verbale de recepţie parţială;

- proces-verbal de recepţie finală;

- factura fiscală;

- eventualele acte adiţionale la contract

 

9. Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta tehnica, precum şi cu respectarea graficului de livrare. Graficul de livrare detaliat pe fiecare produs, este prezentat in propunerea tehnica anexa I – Specificaţii Tehnice din Caietul de sarcini. Furnizorul va executa contractul manifestând grijă şi diligenţa necesară, incluzând proiectarea, manufacturarea, livrarea la destinaţie a bunurilor furnizate şi îndeplinirea oricărei alte lucrări, incluzând remedierea oricăror defecte ale bunurilor furnizate.

9.2 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

        • reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

        • daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.3 Furnizorul va asigura orice servicii necesare îndeplinirii contractului.

9.4 Furnizorul trebuie sa se comporte imparţial şi ca un consultant de încredere al achizitorului.

9.5 Furnizorul rămâne responsabil de orice acţiune a subcontractantilor lui (daca va fi cazul).

 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul se obliga să recepţioneze produsele în termenul convenit. Recepţia cantitativa si calitativa a bunurilor se va efectua la Punctul de lucru din str. Horia, Bl. A7, sc.3, parter, ap.1, camera 2, Mun. Craiova, jud. Dolj sau la oricare locaţie de desfăşurare a proiectului.

10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor in termen de 30 zile de la primirea documentaţiei justificative a livrării si montării .

10.3 Achizitorul va furniza în mod prompt furnizorului orice informaţii si/sau documentaţie aflate la dispoziţia sa care poate fi relevantă pentru executarea contractului de furnizare. Aceste documente vor fi returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de executare a contractului de furnizare.

10.4 Achizitorul va coopera, pe cât posibil, cu furnizorul în vederea punerii la dispoziţie a informaţiilor pe care acesta din urma le poate solicita în mod justificat pentru executarea contractului de furnizare.

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 Dacă furnizorul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, este de drept în întârziere, va plăti penalităţi de 0,05 % din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenului de livrare şi montare contractual, pentru fiecare zi de întârziere faţă de acest termen. Penalităţile nu vor putea depăşi valoarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite, stabilite prin contract.

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la articolul 10.2 din contract, atunci este de drept în întârziere şi va plăti penalităţi de 0,05% din valoarea facturii neonorate la plată, pentru fiecare zi întârziere faţă de termenul contractual de efectuare a plăţii. Respectivele penalităţi nu pot depăşi 10% din valoarea facturii/facturilor neonorate la plată.

11.3 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor conform prevederilor art. 16.4, furnizorul este de drept în întârziere şi va plăti achizitorului penalităţi de 0,05% din valoarea produselor aflate în această situaţie pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul menţionat mai sus. Valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea produselor aflate în situaţia descrisă în prezentul articol .

11.4 Dacă valoarea penalităţilor nu acoperă prejudiciile produse părţilor contractante prin nerespectarea clauzelor care au dus la plata acestor penalităţi, părţile contractante pot percepe partenerului de contract daune, conform reglementărilor legale în vigoare, până la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente.

11.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

 

B. Clauze specifice

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului:

11.1 Furnizorul nu are obligaţia să constituie garanţia de bună execuţie a contractului.

 

13. Alte responsabilităţi ale furnizorului:

13.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a executa furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Furnizorul se obligă să verifice calitatea produselor furnizate, să asigure resursele umane, materialele, în măsura în care necesitatea asigurării acestora mijloceşte îndeplinirea cu succes a obligaţiilor asumate de furnizor prin contract.

13.2 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în conformitate cu graficul de furnizare pus la dispoziţie de beneficiar în conformitate cu derularea activităţilor proiectului.

 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilitaţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

 

15. Recepţie şi verificări

15.1 Furnizorul are obligaţia de a transmite achizitorului următoarele documente (care vor însoţi produsele la livrare):

a) factura fiscală;

b) avizul de expediţie

c) certificatul de origine;

d) procese – verbale de predare – primire ;

e) certificatul de garanţie;

Furnizorul are obligaţia de a cunoaşte reglementările de transport, tranzit export, import şi cele vamale aplicabile pentru contract.

15.2 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie şi după montare (unde este cazul), prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.3 Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra produsele la destinaţia indicată de achizitor, respectând:

a) termenul contractual de livrare; şi

b) termenul comercial stabilit, ambele convenite prin contract.

15.4 Livrarea produselor se consideră a fi încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 15.1-15.3

 

16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt în conformitate cu caracteristicile tehnice din ofertă, precum si cu legislaţia în vigoare.

16.2 Perioada de garanţie a produselor este de minimum (termenul propus de furnizor in oferta tehnica).

16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu prevederile contractului.

16.4 La primirea unei astfel de notificări furnizorul va interveni pentru constatarea defecţiunii in maxim 1 zi lucrătoare de la anunţarea sa. Furnizorul are obligaţia, într-un interval de timp de maximum 3 zi lucrătoare de la notificarea achizitorului, fie de a remedia defecţiunea / neconformităţile constatate, astfel încât să nu se producă agravarea lor sau producerea altora, fie de a înlocui produsul cu produs de clasă echivalentă, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în perioada de garanţie îl înlocuieşte pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie, care curge de la data înlocuirii produsului.

16.5 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul / neconformitatea în intervalul de timp precizat la articolul 16.4, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

 

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt preturile/tarifele declarate în propunerea financiara.

17.2 Preţul contractului nu se actualizează pe toată perioada valabilităţii acestuia. Preţul/tariful rămâne ferm şi neschimbat pe toată durata contractului.

 

18. Amendamente

18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 

19. Subcontractanti

19.1 Prin prezentul contract îi este interzis furnizorului de a subcontracta prezentul contract.

19.2 Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul in care îndeplineşte contractul.

 

20. Cesiunea

20.1 Cesionarea totală sau parţială a prezentului contract este interzisă.

 

21. Forţa majora

21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 Dacă, soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, achizitorul şi prestatorul nereuşind să soluţioneze în mod amiabil o divergentă contractuală, aceştia vor apela la arbitrajul comercial, respectiv la Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Craiova.

 

23. Limba care guvernează contractul

23.1 Limba care guvernează contractul este limba romană.

 

24. Comunicări

24.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

 

25. Legea aplicabila contractului

25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Părţile au înţeles să încheie azi ………….. prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Furnizor

………………………………………… …………………………………………

(semnătura autorizata) (semnătura autorizata)

LS


 

 

 

CUPRINS 

OPIS DOCUMENTE

CAPITOLUL I         Fisa de date a achiziţiei.

CAPITOLUL II     Caietul de sarcini.

CAPITOLUL III     Formulare.

CAPITOLUL IV    Contract de furnizare echipamente hardware.

OPIS DOCUMENTE
- documente ce trebuie incluse în documentaţia ofertantului -

Nr. crt.    Denumire document
1.        Împuternicire (Formular 1)    •
2.        Act de identitate al împuternicitului (în copie)    •
3.        Certificat de înregistrare a firmei la Registrul comerţului ( în copie)
4.        Declaraţie privind eligibilitatea (Formular 2)    •
5.        Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006 (Formular 3)    •
6.        Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formular 4)    •
7.        Propunerea tehnică     •
8.        Propunerea financiară (Formular 5)    •

Toate documentele prevăzute vor fi depuse într-un singur plic.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia