Activitati


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5,,Promovarea măsurilor active de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Proiect ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, POSDRU/102/5.1/G/78762

Proiectul se încadrează în axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Prin prezentul proiect se promovează măsuri destinate creşterii ratei de ocupare, prin consilierea si formarea profesionala (in concordanta cu nevoile/cerintele de pe piata muncii din regiunea vizata) si prin facilitarea accesului pe piata muncii (consiliere, evaluare si sporire de competente) a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata. De asemenea, vor fi promovate programe integrate, cu o abordare pe tot parcursul vieţii, cuprinzând intervenţii pentru facilitarea accesului la educaţie, formare profesională, ocupare, servicii personalizate, inclusive dezvoltarea şi implementarea planurilor individuale de acţiune, consiliere şi asistenţă. Proiectul este astfel structurat încât în cele 5 orase din zona de dezvoltare vizată se vor dezvolta cinci centre de consiliere, ce vor desfăşura activităţi de consiliere şi orientare profesională. Centrele de consiliere locale vor fi coordonate de partenerul 2, care face parte din reţeaua regională informală FIPRO, reţea ce este alcătuită din ONG-uri din mediul urban din Oltenia.

Având în vedere efectele negative ale scăderii demografice continue, ale restructurării economice şi necesitatea adaptării la cerinţele pieţei muncii, politica de ocupare a României vizează combaterea şomajului şi inactivitaţii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ şi flexibil.

Activitatile propuse in cadrul proiectului sunt:

A1. Activitatea de management

 1. Constituirea echipei de management şi a echipei de implementare; Formarea echipei de management;
 2. Stabilirea/elaborarea procedurilor de lucru;
 3. Monitorizarea proiectului – caracter permanent;
 4. Evaluarea proiectului – se va face prin aplicarea unui plan de evaluare continuu şi formativ cu character ameliorativ, finalizat prin rapoarte de evaluare, unul la 3 luni;
 5. Raportarea (rapoarte tehnice şi financiare, cereri de rambursare).
 6. Realizarea site-ului proiectului

A2. Promovarea proiectului

 • 2.1. Conferinţa de lansare a proiectului. Se va realiza o conferinţă de lansare a proiectului într-o sală cu capacitatea maximă de 200 locuri; vor fi invitate toate părţile implicate în proiect, mass-media locală şi autorităţile publice. În cadrul acestei conferinţe se vor prezenta: obiectivele asumate, graficul activităţilor, grupul ţintă, rezultatele anticipate.
 • 2.2. Elaborarea şi tipărirea materialelor de promovare: 500 mape, 500 pliante, 150 afise A3; 1000 flyer-e; 5 banner-e; 5 panouri publicitare.
 • 2.3. Seminarii de promovare a proiectului: vor fi realizate 10 seminarii/regiune, se va prezenta stadiul proiectului, activităţile realizate, datele statistice adunate.
 • 2.4. Distribuirea materialelor de promovare – activitatea se va desfăşura continuu şi va fi realizată de către responsabilii cu promovarea.
 • 2.5. Seminar de diseminare a rezultatelor.

 

A3. Achiziţii

 • 3.1. Pregătirea activităţii de achiziţii. Întocmirea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia produselor şi serviciilor necesare implementării proiectului cu respectarea prevederile OUG. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Bunurile şi serviciile care se vor achiziţiona prin proiect sunt detaliate la capitolul resurse şi bugetate corespunzător în bugetul proiectului.
 • 3.2. Realizarea achiziţiilor de servicii şi bunuri necesare derulării proiectului. Achiziţionare echipamente IT, tehnice şi de protecţie, achiziţionare de materiale suport (cărţi, broşuri de specialitate, reviste). 7 laptop-uri, 1 fotocopiator, 5 imprimante multifuncţionale, 1 flipchart-uri, 5 dulapuri, 5 birouri, 10 scaune.

 

A4. Realizarea unui studiu pentru facilitarea accesului la informaţii relevante privind piaţa muncii pentru grupurile ţintă.

 • 4.1 Studiu privind piaţa forţei de muncă în zonele vizate. În această activitate se vor identifica calificările ce sunt cerute în zonele vizate. Este necesara o astfel de activitate deoarece piata fortei de munca este in continua schimbare si este nevoie de recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
 • 4.2 Autorizare programe de formare identificate ca fiind solicitate de piata fortei de munca.

 

A5 Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de consiliere.

 • 5.1. Autorizarea beneficiarului ca şi furnizor de servicii specializate pentru ocuparea forţei de muncă
 • 5.2 Selectarea consilierilor ce vor lucra in cadrul centrelor regionale. Consilierii vor proveni din rândul persoanelor din grupul tintă. Se va realiza o selecție a acestor consilieri tinând cont de următoarele criterii: studii superioare socio-umane, abilități de comunicare scrise și verbale, capacitate de organizare, de planificare, toleranța, lucrul în echipă care se va identifica prin interviu comportamental semi-structurat. Pentru fiecare centru de consiliere se vor angaja câte doua persoane.
 • 5.3 Amenajarea sălilor de consiliere. Vor fi inchiriate cinci Sali de consiliere în fiecare regiune si vor fi dotate cu câte un birou, doua scaune, un dulap, un calculator, o imprimantă. Centrele de consiliere se vor infiinta in urmatoarele orase: Slatina, Bals, Calafat, Horezu si Tismana.
 • 5.4 Realizarea unui instrument pentru stabilirea traseului profesional tip genograma prin intermediul caruia se va stabili carierele participanților printr-o reprezentare grafică ținând cont de mediile din care provin.
 • 5.5 Selectare persoanelor ce doresc să participe la procesul de consiliere se va realiza prin promovarea proiectului la AJOFM-urile locale și la consiliile locale si se va face pe baza unui chestionar aplicat celor interesati de proiect si care isi vor manifesta interesul ca urmare a promovarii proiectului prin mijloace specifice unei astfel de campanii de informare-promovare.
 • 5.6. Derularea stagiilor de consiliere în care se va urmării stabilirea traseului profesional, dezvoltarea abilităților și încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și prezentare la interviu în vederea ocupării.
 • 5.7. Realizarea de parteneriate cu agenții economici, parteneriate ce vor fi necesare in procesul de formare si de integrare a persoanelor din grupul tinta.
 • 5.8 Formarea participanţilor. Programele de formare ce se vor desfasura au fost identificate în cadrul activităţii 4. În această etapă se vor livra către participanţii din grupul ţintă. Orele aferente activităților practice vor fi realizate la agenții economici cu care s-au realizat parteneriate anterior. Realizarea acestei conexiuni este cu atat mai importantă cu cât participanții la programele de formare se vor forma la agentii economici care si-au aratat interesul de a integra in randurile lor persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Ulterior cel putin 30 din persoanele care participa la programele de formare si consiliere sa se poata integra pe piata fortei de munca.
 • 5.9 Autodezvoltarea participantilor la programul de formare Curs de „Competenţe IT” Curs de „Competenţe antreprenoriale” Programele de formare sunt deja autorizate de către partenerul numărul 1.
 • 5.10 Furnizarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperera unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri In cadrul acestei activitatii se va realiza un concurs in persoanele ce participa trebuie sa identifice o activitate ce se poate dezvolta in zona Sud-Vest Oltenia. Pentru respectiva activitate trebuie sa se dezvolte un proiect, primele 10 proiecte dezvoltate vor fi premiate. Pentru premierea respectivelor proiecte se va face o grila de evaluare in care se va tine cont de relevanta, originalitatea, sustenabilitatea si valoarea adaugata a proiectelor. În urma aceste activități 10 persoane se vor face persoane fizice autorizate și își vor desfășura activitatea identificata anterior ceea ce va conduce la stimularea mobilității geografice și ocupaționale.

 

A6. Realizarea unui târg al locurilor de muncă și încheierea parteneriatelor cu agenți economici din zonă, agenți economici care vor beneficia de activitățile centrelor de consiliere.

 • 6.1 Realizarea unui târg al locurilor de muncă la care vor fi invitate toate părțile interesate.
 • 6.2 În urma acestui târg se vor inserarea pe piața forței de muncă 30 persoane. A.7 Conferinţa finală a proiectului. Se va organiza o conferinţă finală a proiectului, într-o sală cu capacitatea maximă de 200 locuri; vor fi invitate toate părţile implicate în proiect, mass-media locală şi autorităţile publice. În cadrul acestei conferinţe se vor prezenta: rezultatele proiectului şi exemplele de bună practică identificate.

 

A8. Activităţi de monitorizare şi evaluare se desfăşoară pe tot parcursul proiectului și urmăresc monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului, a gradului de satisfacţie a beneficiarilor; monitorizarea şi evaluarea financiară. Toate datele rezultate vor fi integrate în cadrul rapoartelor periodice şi finale.

 

A9. Auditul Activitatea de audit va fi una permananentă, şi vor fi produse rapoarte de audit, odată cu realizarea cererilor de rambursare din cadrul proiectului.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia